6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Konsolide metin

Tasarının yasalaşması halinde; “Spor Düzenleme Kurulu”, “Başkanlık”, “Tahkim Kurulu” ve hizmet birimlerinden oluşan, Başbakanlıkla ilişkili, tüzel kişiliği haiz, idari ve mali yönden özerk “Spor Yüksek Kurumu” kurulmuş olacaktır. Maddesinde, futbol ile ilgili ulusal spor politikalarının uygulanmasında Türkiye Futbol Federasyonu’nun, Spor Yüksek Kurumu ile koordineli çalışacağı hükme bağlanmıştır. (1) Hâkim veya mahkeme kararına karşı itiraz, kanunun ayrıca hüküm koymadığı hâllerde 35 incimaddeye göre ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe veyatutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır. Tutanakla tespit edilen beyanı ve imzayımahkeme başkanı veya hâkim onaylar. (5) Yakalama işlemine, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet savcısının yazılı emrinekarşı, yakalanan kişi, müdafii veya kanunî temsilcisi, eşi ya da birinci veya ikinci derecede kan hısımı, hemen serbestbırakılmayı sağlamak için sulh ceza hâkimine başvurabilir. Sulh ceza hâkimi incelemeyi evrak üzerinde yaparak derhâl venihayet yirmidört saat dolmadan başvuruyu sonuçlandırır. Yakalamanın veya gözaltına alma veya gözaltı süresini uzatmanınyerinde olduğu kanısına varılırsa başvuru reddedilir ya da yakalananın derhâl soruşturma evrakı ile Cumhuriyet Savcılığındahazır bulundurulmasına karar verilir. Kanun hükmüne göre kamu görevlisine gerekli bilgiler ve kimliğini vermeyen kişiye “bu görevli” tarafından ceza verilir. Çünkü önce belediye görevlilerinin kimlik sorgulama yetkisini ortaya koymak gerekir.

13\. Jackpot oyunlarına gir, hayatını değiştirecek kazançlar elde et. mostbet türkiye\.7 TNT bazı durumlarda, kendi takdirine bağlı olarak, TNT (veya TNT’nin seçtiği müşavir) dışında veya Gönderen tarafından gönderilen müşavir dışında atanmış bir gümrük müşavirini kullanma talimatlarını kabul edebilir. Her durumda, TNT (veya TNT’nin seçtiği müşavir), söz konusu diğer müşavirin belirlenememesi veya gümrük işlemlerini gerçekleştirmemesi ya da TNT’ye müşavirle ilgili eksiksiz bilgilerin (isim, adres, telefon numarası ve posta kodu dahil) sağlanmaması hallerinde Gönderinin gümrük işlemlerini kendisi gerçekleştirme hakkını saklı tutar. Yürürlükteki yasalar veya düzenlemeler nedeniyle TNT uygun olmayan bir şekilde beyan edilmiş veya beyan edilmemiş tehlikeli madde Gönderilerini uygun düzenleyici makamlara veya devlet kurumlarına bildirmek zorunda olabilir. Gönderen, yürürlükteki yasalar kapsamında para cezası ve diğer cezalara tabi olabilir. Tehlikeli maddeler tüm TNT şubeleri tarafından kabul edilmemektedir. Bazı TNT şubeleri belirli tehlikeli mal sınıflarını kabul etmemekte ve tehlikeli maddelerin tüm Taşıma Hizmetleriyle gönderimi kabul edilmemektedir. TNT, tehlikeli maddelerin yürürlükteki yasalar uyarınca veya TNT’nin takdirine bağlı olarak kabul edilememesi halinde, tehlikeli maddeleri herhangi bir konumda reddetme hakkını saklı tutar. Gönderi, tehlikeli maddelerin kabul edildiği ve personel bulunan bir konuma bırakılamıyorsa TNT’nin paketi müşterinin konumundan teslim alması için bir randevu planlanmalıdır. Bölümde belirtilen durumlar haricinde, TNT tehlikeli maddelere ilişkin hizmet sunmamaktadır.

  • (1) On yıl veya daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümlerde, Yargıtay, incelemelerini sanığın veyakatılanın temyiz başvurusundaki istemi üzerine veya re’sen duruşma yoluyla yapar.
  • Kabahat özel kişilerin işlettiği toplu taşıma aracında işlenmişse cezayı ilk başvurulan kolluk birimi yetkilisi verecektir.
  • Gönderinin, Alıcının mukim olmadığı bir üçüncü taraf tesisine gönderilmesi durumu da dahil olmak üzere diğer belirli bazı durumlarda, ilgili gümrük vergisi ve vergileri Göndericiye yansıtılabilir.

– (1) İlgili tarafın yüzüne karşı verilen karar kendisine açıklanır veisterse kararın bir örneği de verilir. – (1) Hâkim, yasaklılığını gerektiren sebeplere dayanarak çekindiğinde;merci, bir başka hâkimi veya mahkemeyi davaya bakmakla görevlendirir. – (1) Reddi istenen hâkim, ret hakkında bir karar verilinceye kadaryalnız gecikmesinde sakınca olan işlemleri yapar. (3) Reddi istenen hâkim, ret sebepleri hakkındaki görüşlerini yazılıolarak bildirir. (2) Cumhuriyet savcısı; şüpheli, sanık veya bunların müdafii; katılanveya vekili, hâkimin reddi isteminde bulunabilirler.

Bubelgelerde yer alan ve sadece yüklenen suçu açıklığa kavuşturabilecek nitelikte olan bilgiler, hâkim veya mahkeme başkanıtarafından tutanağa kaydettirilir. (1) Hükümlü, 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı bütün yükümlülükleri yerinegetirmiş ise güvencenin 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendini karşılayan ve aynı maddenin ikinci fıkrasına göreverilecek kararda belirtilen kısmı kendisine geri verilir. (3) Kovuşturma evresinde kaçak sanık hakkında yakalama emri re’sen veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerinehâkim veya mahkeme tarafından düzenlenir. (2) Bu bilgiler, kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz süresinin dolması, itirazın reddi, beraat veya cezaverilmesine yer olmadığı kararı verilip kesinleşmesi hâllerinde Cumhuriyet savcısının huzurunda derhâl yok edilir ve buhusus dosyasında muhafaza edilmek üzere tutanağa geçirilir. (6) Gerekli olması halinde, bilirkişi, mağdur, şüpheli veya sanığa mahkeme başkanı, hâkim veya Cumhuriyet savcısı aracılığı ilesoru sorabilir.

Bu kurala uyacağına ve vicdani kanaatine göre karar vereceğine inanmak istiyoruz. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir. Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar; olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler; ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştırma sayılmaz. [83] Ancak ilginçtir ki, 3461 sayılı kanunun TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde devamlı TFF’nin özerkliğine vurgu yapılmış, 3813 sayılı kanunun TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde ise her nedense özerklik hiç tartışılmamıştır. Bunun nedeni, 3461 sayılı kanunda Başbakan’a tanınan yetkiler olabilir (örn. TFF Başkanı’nı Başbakan atamakta, Genel Kurul üyelerinden bir bölümünü yine Başbakan seçmektedir). [63] Ceza Kurulu kararlarına itiraz mercii, Merkez Ceza Kurulu kararları hariç, bir üst kuruldur (Y. m. 80).

(2) Dilekçe sahibi, sürenin geçmesinde kusuru olmadığına ilişkinolguları, varsa belgelerini de ekleyerek açıklar. Dilekçe verildiği anda usuleilişkin yapılamayan işlemler de yerine getirilir. – (1) Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat, tebliği gerekenevrakın aslının verilmesi suretiyle olur. Tebliğ ile bir süre işlemeyebaşlıyorsa verildiği gün, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından evrakın aslınayazılır. – (1) Tebligat, bu Kanunda belirtilen özel hükümler saklı kalmakkoşuluyla, ilgili kanunda belirtilen hükümlere göre yapılır.

Bu kişilerin dijital ortamlardaki fotoğrafları da izinsiz kullanılmamalıdır. Madde 31- Cemiyetin amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Cemiyeti ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Başkanlık Divanı’nca kabul edilen listeler ve adaylar duyurulur, oy verme mahalline asılır. Düzeltilmiş listeler, liste sahiplerince çoğaltılarak divana teslim edilir. Yönetim Kurulunun sürekli çıkarma kararına karşı Genel Kurulda itiraz edilebilir. Yönetim Kurulu, Onur Kurulu gerekçeli rapor ve önerisini dikkate alarak üye hakkında karar verir ve uygular. Bu durumda Genel Kurulda en çok oy alan yedek yönetim kurulu üyesi Yönetim Kurulu üyeliğine çağrılır. Yönetim Kurulundan yazıyla başvurarak izin almadan veya hastalık gibi bir özrü bulunmadan birbirini izleyen üç toplantıya katılmayan başkan ve yönetim kurulu üyelerinin görevleri kendiliğinden düşer. Madde 20 – Yönetim Kurulu Cemiyetin yönetim organıdır ve asıl üyelerden seçilen 11 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu, Cemiyet başkanını, iki başkan yardımcısını ve bir genel sekreter ile en çok iki genel sekreter yardımcısını ve genel sayman üyeyi kendi üyeleri arasından seçerek görev bölümü yapar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *